Spoštovani,

ob objavi novega osnutka Lokalnega programa za kulturo 2024-2027 pozdravljamo spremembe, ki gredo v smeri razumevanja kulture kot dragocene javne dobrine, skupne vsem prebivalcem Maribora s širšo regijo, in ne neoliberalnega tolmačenja, po katerem je kultura način pospeševanja dobička različnih, predvsem ne-kulturnih deležnikov v mestu, ki je zmotil velik del tistih, ki so se odzvali v prvi javni obravnavi dokumenta.

Pozdravljamo poročilo z odzivi na pripombe iz prve javne obravnave osnutka programa, saj so pregledno zbrani v enotnem dokumentu. Pregled in prilagoditev programa sta zagotovo predstavljala izziv za sodelavce Urada za kulturo in mladino, glede na 213 obsežnih in poglobljenih odzivov.

Naše pripombe na nov osnutek LPK gredo v smeri komentarjev, ki podčrtujejo nujo po proaktivnem izvajanju in spremljanju izvajanja programa. Pri tem bosta ključni rast sredstev, namenjenih neinvesticijskim področjem kulture v MOM, ter tvorna podpora in sodelovanje med javnimi institucijami in neinstitucionalnimi kulturnimi deležniki pri uresničevanju polnega potenciala programa.

Iz priloženih analiz namreč razbiramo občuten trend zniževanja sredstev, namenjenih kulturi v MOM v zadnjem sedemletnem obdobju, ki kaže, da so najmočneje upadla sredstva, s pomočjo katerih se preživljamo in ustvarjamo kulturne vsebine predvsem neinstitucionalni kulturni deležniki, nevladne in druge zasebne organizacije ter samostojni ustvarjalci, ki smo v daleč najbolj prekarni situaciji. Rezi so nas skozi leta zadeli z vseh strani in preko različnih virov, ki izhajajo iz proračuna MOM in neposredno ter posredno vplivajo na nas. V letošnjem letu nas je dodatno destabilizirala negotovost financiranja z zamudami pri izplačevanju. Posledično opažamo vnovičen odhod ustvarjalcev iz mesta, trend, ki smo ga v preteklih letih že uspeli preobrniti, in dodatno neenakomerno razporeditev kulturne ponudbe, dolgoročno pa bo to pomenilo nestabilen in radikalno prekariziran kadrovski bazen z nizko profesionalizacijo, izgubo strokovnih znanj, povečan zaostanek v strateškem razvoju področja ter druge trende, ki jih poskuša MOM tudi s pomočjo LPK odpraviti.

Zaradi negativne izkušnje letošnjega leta, programa LPK 2015-2020, ki je bil izveden le v nizkem deležu in zaradi triletnega zamika sprejetja novega LPK nas upravičeno skrbi, da se Mestna občina Maribor z Uradom za kulturo in mladino ne bo iskreno zavezala k vestnemu izvajanju in spremljanju izvajanja LPK 2024-2027.

Skrbi nas zmanjšana ambicioznost dokumenta z ohlapno definiranimi ukrepi in kazalniki brez konkretnih številk, ob pomanjkanju časovnice in finančnih planov za izvedbo. Nemalokrat so navedeni rezultati, cilji in učinki, ki jih v obstoječih pogojih ni mogoče doseči, v dokumentu pa niso načrtovani konkretni koraki, s katerimi bi se MOM aktivno vključevala v njihovo uresničevanje. Na več mestih smo opazili tudi nerodno ali nejasno uporabo besedišča, povezanega s kulturno-kreativnim poljem. Apeliramo, da se v ključnih poglavjih IV., V. in VI. (Strategija, Načrt spremljanja in vrednotenja, Akcijski načrt) dikcija konkretizira ter doda merljive kazalnike. Z bolj zavezujočo retoriko in jasneje izraženimi namerami lahko MOM vstopa v dialog z deležniki tako, da vzbuja več zaupanja v zanesljivo in sodelovalno strateško delovanje pri razvoju podpornega okolja za kulturo in umetnost.

Stanje v mariborski regiji se je namreč v času od pričetka priprave dokumenta do danes pomembno zaostrilo predvsem za najbolj ranljive skupine, socialno ogrožene, otroke in mlade, športnike, pa tudi vse, ki si kvaliteto življenja dvigujemo z mehkimi vsebinami družbenega življenja, ki jih ključno sooblikujemo regionalni deležniki s polj kulture, sociale, mladine in športa.

Zato smo mnenja, da bo angažirano in po potrebi razširjeno izvajanje Lokalnega programa za kulturo 2024-2027 nujno za ohranitev osnovnih pogojev obstoječe bogate in razvejane kulturne ponudbe v regiji ter živahnega, kohezivnega in opogumljajočega družbenega življenja prebivalcev, ki se ob posledicah draginje znova soočamo z mnogimi socialno-ekonomskimi in psihološkimi stiskami, na katere lahko pozitivno vplivata tudi javno dostopni kultura in umetnost.

S tem v mislih podpiramo sprejetje in zagnano ter odgovorno izvajanje LPK 2024-2027 v sodelovanju vseh deležnikov, ki smo nepogrešljivi za njegovo uresničitev.

Kulturni sindikat Zasuk – regijski odbor Podravje
KNVOSUK – kolegij nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture

Dokument s komentarji LPK 2024 – 2027 je dodan v priponki.